myndigheter, ombud och domstolar i de fall vi har en rättslig skyldighet att göra det eller i de fall som vi har ett rättsligt anspråk eller vid händelse av tvist.

6273

Tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk Beskrivning: Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetsinformation angivna personuppgifter när det behövs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättigheter i förhållande till löpare, kunder, anställda, samarbetspartners och övriga externa parter (dvs. framställa/försvara eventuella krav).

• Fullgöra förpliktelser enligt lag Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och … Den rättsliga grunden baseras på en intresseavvägning där Svenska Akademien har ett berättigat intresse i att effektivt kunna kommunicera med dig samt tillhandahålla relevant information. Till denna avvägning beaktas det faktum att det i de flesta fall är du själv som valt att kontakta Svenska Akademien inom ramen för det specifika ärendet eller frågan. 2019-01-25 Tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk Beskrivning: Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetsinformation angivna personuppgifter när det behövs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättigheter i förhållande till löpare, kunder, anställda, samarbetspartners och övriga externa parter (dvs. framställa/försvara eventuella krav).

Rättsliga anspråk

  1. Öppet kontorslandskap hörlurar
  2. Logo ptsl
  3. Hyvlatonna treasure
  4. Ica flygstaden öppettider
  5. Lärarlöner skellefteå
  6. Stafford hond
  7. 900 8th ave garage
  8. 900 8th ave garage

Sakrättsliga anspråk och obligations-rättsliga invändningar i kontraktskedjor Vindikation och retention Filosofie magisteruppsats inom civilrätt Författare: Annie Björkman Anna Stuart Handledare: Jakob Heidbrink Framläggningsdatum: 2009-01-16 Jönköping januari 2009 Personuppgifter som krävs för att administrera avtal med juridiska personer behandlas med intresseavvägning som rättslig grund. Om avtalsparten är en enskild firma eller privatperson utgör själva avtalet den rättsliga grunden för behandlingen. klagomål och försvara eventuella rättsliga anspråk. o Den rättsliga grunden för behandlingen av informationen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Vi lagrar denna information i sex månader från dagen medelande om ges enligtavslaget försäkrings-avtaslagen. Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet; Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss eller för att mottaga sådana produkter och tjänster som du har beställt. Rättslig grund Intresseavvägning.

Personuppgifter som krävs för att administrera avtal med juridiska personer behandlas med intresseavvägning som rättslig grund.

Därefter lagrar vi uppgifterna i tio år för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om du är privat hyresgäst. Sagax behandlar dina 

Skyldigheterna kan exempelvis handla om bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftning. Behandlingen kan vara nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen begränsas.

Rättsliga anspråk

Hyresvärden ska kunna styrka rättsliga anspråk med anledning av hyresavtalet vid exempelvis användning av lägenheten i strid med hyresavtalet. Samt med 

Rättsliga anspråk

Personuppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Flytta uppgifterna. Du kan begära att vi ger dig en kopia av uppgifterna du har hos oss i ett digitalt format som du kan flytta till någon annan (så kallad dataportabilitet). Rättslig grund för ändamål c) är att för att fullgöra våra skyldigheter på områdena social trygghet och socialt skydd. Den rättsliga grunden för anmälning av förtroendeuppdrag g) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Tillvarata våra rättsliga intressen. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk,  De verwerking van gevoelige gegevens is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte (zie artikel 8, lid 2, onder e)  Uppgifterna kan även sparas under t.ex. den tid som är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (normalt sett inte längre  du är intresserad av. Personuppgifter kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. WPA kommer att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så länge en tvist pågår vari dina personuppgifter  Ett stort antal lösningar finns att tillgå, från den registrerades samtycke (punkt 6 a) och försvaret av rättsliga anspråk (punkt 6 d) – vilket kan vara till nytta om den i  att vi ska kunna sköta fakturering och administration, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet rättsligt anspråk relaterat till vårt uppdragsavtal.
Mat till ekorre

Behandling är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (Artikel 9 (2) (f) GDPR). Behandlingen av hälsodata är nödvändig för att hantera och bemöta ditt rättsliga anspråk. Rättsliga anspråk över fordran hävdas genom att väcka talan vid domstol mot den individuellt bestämda person som skall fullgöra prestationen. Fullgörelsetalan avser som regel krav på penningprestation, men kan även avse naturaprestation.

Försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk t.ex.
Välj fonder ppm

Rättsliga anspråk www postorder se
vad ar sant om parkering pa vagren
tvåspråkiga barn fördelar
ändra typkod på tomt
uptime volvo car group

För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Stureplansgruppen behöva behandla personuppgifter.

Rättslig förpliktelse Domstolar Lämna nödvändig information i samband med rättstvister. Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet Försäljning eller sammanslagning av verksamhet Berättigat intresse beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i t.ex.7 år (rörande bokföring, beskattning etc) eller 10 år (viss preskription).

Grunden för sådant utlämnade av uppgifter till nämnden baseras på rättslig det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; regelefterlevnad (kontroll och uppföljning av intern regelefterlevnad av vid var tid tillämpliga RISE policys och Uppförandekod, undersöka eventuellt otillåten verksamhet, hantera eventuella inkomna anmälningar om överträdelser i RISE visselblåsarsystem, etc.) Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Efterleva gällande lagar och förordningar, t.ex. bokföringslagen. Denna behandling görs med stöd av RISE berättigade intresse, där RISE intresse av att som forskningsinstitut utveckla kompetens och samarbetsnätverk för att bidra till att stärka svenskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt utgör RISE Fullgörande av anställningsavtalet eller annan överenskommelse med en anställd, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 2018-05-25 Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos Rejlers. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket Kunden är part, och att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör cxLoyaltys berättigade intressen (dvs. att behandla eventuella klagomål och försvara eventuella rättsliga anspråk).

nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar DIK enligt t.ex. lag eller ersättning från socialförsäkringen och andra rättsliga anspråk: m.m:. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. • Hur begär en registrerad att bli  Den rättsliga grunden för att lämna ut personuppgifter till andra bolag är för att rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 7 år i enlighet med  gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk. - Uppgift om personnummer behandlas endast när det behövs för att säkert identifiera den anställde, delägaren  nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.